LÜĞƏT

LÜĞƏT

Jaguar avtomobillərində mövcud olan texnologiyalar və xüsusiyyətlər haqqında daha çox öyrənin.

TƏKMİL SÜRÜCÜYƏ YARDIM FUNKSİYALARI

HAMSINI AÇIN
MƏSAFƏNİN AVTOMATİK MÜHAFİZƏSİ İLƏ ADAPTİV KRUİZ-KONTROL
AVTONOM QƏZA TORMOZLAMASI
ARXA FARALARIN AVTOMATİK DƏYİŞMƏSİ FUNKSİYASI
KOR ZONALARA NƏZARƏT MONİTORU
SÜRÜCÜNÜN VƏZİYYƏTİ MONİTORU
ÖN VƏ ARXA PARKLAMAYA YARDIM SİSTEMİ
İNTELLEKTUAL SÜRƏT MƏHDUDLAŞDIRICISI
HƏRƏKƏT ZOLAĞININ DƏYİŞMƏSİ İLƏ BAĞLI XƏBƏRDARLIQ
ZOLAQDA HƏRƏKƏT YARDIMI
PARKLAMA KÖMƏKÇİSİ (PARALEL VƏ ÇIXIŞ)
PARKLAMA KÖMƏKÇİSİ (PARALEL, PERPENDIKULYAR VƏ ÇIXIŞ)
YOL NİŞANLARININ TANINMASI
ARXA PARKLAMA YARDIMI
GERİ HƏRƏKƏTİN AŞKARLANMASI
360° PARKLAMA YARDIMI

İDARƏETMƏ PERFORMANSI

HAMSINI AÇIN
ADAPTİV DİNAMİKA
ADAPTİV SƏTH REAKSİYASI (ADSR)
ALİMİNİUM İKİLİ ÖN LİNG ASQISI
TAM ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ (TÖS)
KONFİQURASİYA EDİLƏ BİLƏN DİNAMİKA
DİNAMİK STABİLLİYƏ NƏZARƏT (DSN)
ELEKTRON AKTİV DİFFERENSİAL
TƏCİLİ ƏYLƏC YARDIMÇISI
MÜHƏRRİKİN MÜQAVİMƏT ANINA NƏZARƏT (EDC)
ELEKTRON GÜCLƏNDİRİCİ İLƏ SÜKANIN İDARƏ OLUNMASI (EPAS)
HÜNDÜRLÜYƏ QALXANDA DƏYMƏNİN QARŞISINI ALMA SİSTEMİ
İNTELLEKTUAL ÖTÜRÜCÜ DİNAMİKASI (IDD)
INGENIUM EMÜHƏRRİKLƏRİ
JAGUAR İDARƏETMƏYƏ NƏZARƏT SİSTEMİ
KOMPLEKS LİNGLİ ARXA ASQI
FIRLANMA ANININ PAYLANMASI
FIRLANMA ANININ PAYLANMASI
QOŞQUNU STABİLLƏŞDİRMƏ SİSTEMİ (QSS)

KUZOV TEXNOLOGİYASI

HAMSINI AÇIN
ÖN ŞÜŞƏDƏ ALƏTLƏR PANELİ DİSPLEYİ
INCONTROL
INCONTROL PROQRAMLARI
INCONTROL MÜHAFİZƏSİ
INCONTROL TƏHLÜKƏSİZLİYİ
INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH PRO
MERIDIAN SƏS SİSTEMLƏRİ

SAHİBLİK

HAMSINI AÇIN
ADBLUE®
İŞLƏNMİŞ DİZEL QAZLARININ TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN MAYE (DEF)

TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ PRAKTİKLİK

HAMSINI AÇIN
FƏALİYYƏT AÇARI
ARXA BORTUN JESTLƏ AÇILMASI